Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Naomi’s Pedicure en een cliënt waarop Naomi’s Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het aangaan van een behandeling betekent goedkeuring van deze voorwaarden.

2. Diensten
Naomi’s Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Naomi’s pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo snel mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Naomi’s pedicure door te geven. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Naomi’s Pedicure de eerste keer dat dit gebeurt 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien deze situatie zich nog een keer voordoet, mag Naomi’s Pedicure het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling berekenen.
Naomi’s Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, mocht uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en wat blijkt uit eerdere beslissingen van een rechtbank daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Naomi’s Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling en/of eventuele producten, contact of per pin de betaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de client de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen. De client stelt zich hiermee verplicht om de factuur direct over te maken aan Naomi’s Pedicure. Naomi’s Pedicure heeft een betalingstermijn van factuur van 14 dagen. Wanneer de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau worden ingeschakeld. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Ambulante Pedicure behandeling
Wanneer een pedicure behandeling bij de client thuis plaats vindt dient de client zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Als de client niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die de betrekkende client binnen de wettelijke gestelde termijn van 14 dagen moet voldoen.

6. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet tijdens de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Naomi’s Pedicure aangeeft deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Naomi’s Pedicure neemt de persoonlijke gegevens en behandelgegevens van de cliënt op in een digitaal administratieprogramma. Naomi’s Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dit is een Europese regelgeving Privacywet. De client heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. Naomi’s Pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

7. Geheimhouding
Naomi’s Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Naomi’s Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Naomi’s Pedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de client onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over belangrijke lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of juist opvolgen van de behandeladviezen.
Naomi’s Pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door client zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie
Naomi’s Pedicure geeft de cliënt zeven dagen (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen, indien:
– De cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
– De behandeling te lang uitgesteld is geweest door de client waardoor de oorzaak niet in één keer verholpen kan worden.

10. Beschadiging en diefstal
Naomi’s Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Naomi’s Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.
Indien Naomi’s Pedicure bij cliënt meubilair o.i.d. beschadigt, zal Naomi’s Pedicure vergoeding hiervan regelen via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Naomi’s Pedicure.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, mocht binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Naomi’s Pedicure. Naomi’s Pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen een passend antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal Naomi’s Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Naomi’s Pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever, mediator of geschillencommissie van ProVoet.

12. Geschillen
1. Geschillen tussen cliënt en Naomi’s Pedicure over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Naomi’s Pedicure aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn of haar klacht eerst bij Naomi’s Pedicure heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij Naomi’s Pedicure is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is Naomi’s Pedicure aan deze keuze gebonden. Indien Naomi’s Pedicure een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet zij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Naomi’s Pedicure dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

13. Behoorlijk gedrag
Naomi’s Pedicure houdt zich het recht om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Naomi’s Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.